แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

ชื่อผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องร่างกายของฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทรายทอง
ผู้ศึกษา นายมานิตย์ มุลกุณี
โรงเรียน โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เสนอขอวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปีการศึกษา 2552


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องร่างกายของฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทรายทอง ครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ( One Group Pretest Posttest Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องร่างกายของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนใช้และหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องร่างกายของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องร่างกายของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทรายทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2552 ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องร่างกายของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องร่างกายของฉัน จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องร่างกายของฉัน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องร่างกายของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้เวลาในการทดลองจำนวน 10 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย (t - dependent) ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ร่างกายของฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.44 /84.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ร่างกายของฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.5867
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ร่างกายของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ร่างกายของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกด้านระดับมากที่สุด

Go to top