แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ ชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่ม

 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 12 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียน

สะกดคำโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และคะแนนเฉลี่ย ผลจากการศึกษา พบว่า  1. ชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.38/ 83.61
2. ชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิผล .68

Go to top