แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

เช็กเลย 5 กลุ่มเปราะบาง บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับจัดสรรวัคซีน "โมเดอร์นา" จากสภากาชาดไทย โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย ชี้แจงเพิ่มเติม "เรื่องการจัดสรรวัคซีน Moderna" โดยสภากาชาดไทย จะมอบวัคซีนให้กับโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และ อบจ. ในราคาต้นทุนที่ได้จากองค์การเภสัชกรรม ขณะนี้ราคายังคงอยู่ที่ 1,100 บาท โดยที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันราคาจากองค์การเภสัชกรรม

ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้ที่จะได้รับฉีดวัคซีนไว้ 5 กลุ่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับประชาชน ได้แก่

  1. บุคลากรทางการแพทย์
  2. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
  3. ผู้ป่วยติดเตียง
  4. สตรีมีครรภ์
  5. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

** เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงวัคซีน **

สำหรับแหล่งเงินที่นำไปจัดซื้อวัคซีนนั้น ได้มาจากเงินรับบริจาคและเงินสะสมของสภากาชาดไทย รวมกับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่จะรับวัคซีนไปฉีดฟรีให้กับกลุ่มเป้าหมาย และการฉีดส่วนหนึ่งสภากาชาดไทยจะเป็นผู้จัดการฉีดในสถานที่ของสภากาชาดไทยให้มากที่สุด

สำหรับสถานการณ์นี้ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของสภากาชาดไทยรวมกับเงินบริจาค ยังคงไม่เพียงพอต่อการจัดหาวัคซีน ที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมด หรือในจำนวนที่มากได้ ดังนั้นในเบื้องต้น จึงต้องมุ่งเน้นกลุ่มผู้เปราะบางและมีความเสี่ยง ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักดังที่กล่าวมา.

Go to top