แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_art

 นับเนื่องจากการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติในปแรกพุทธศักราช 2528 จวบปัจจุบันคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ประกาศศิลปินสาขาต่าง ๆ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติกว่าสองร้อยท่าน

สืบเนื่องมาการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ พุทธ  ศักราช 2555 ที่ผ่านมา ในปีนี้มี 16 ท่าน จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะที่มองเห็นแบ่งเป็น วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ โดยส่วนที่เป็น วิจิตรศิลป์ ได้แก่ ผลงานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และภาพถ่าย ส่วน ประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ สถาปัตยกรรมแบบประเพณีและร่วมสมัย มัณฑศิลป์ ประณีตศิลป์ ฯลฯ
korat_art
สาขาวรรณศิลป์ หมายถึง บทประพันธ์ที่แต่งอย่างมีศิลปะทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ขณะที่ สาขาศิลปะการแสดง ศิลปะที่มีการแสดง ซึ่งเป็นได้ทั้งวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ การแสดงดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน โดยแบ่งเป็น ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ภาพยนตร์และละคร

สำหรับสาขาทัศนศิลป์ ศิลปินแห่งชาติในสาขานี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข (ประติมากรรม), นางเนื่อง แฝงสีคำ (ประ ณีตศิลป์-ช่างทอง), ศาสตราจารย์วิโชค มุก ดามณี (สื่อผสม) และศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ (จิตรกรรม)

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี หนึ่งในศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติเป็นความภาคภูมิใจ กำลังใจสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ศิลปะต่อเนื่องไป ปัจจุบันศิลปะสื่อผสมมีความเคลื่อนไหวมีการเรียนรู้ การนำเสนอให้ความสนใจกันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ศิลปะสื่อผสมให้อิสระแสดงออกได้รวดเร็วสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น และจากการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปิน
korat_art
ส่วนหนึ่งจากคำประกาศเกียรติ คุณถ่ายทอดแสดงถึงการทำงานศิลปะของศิลปินด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งเริ่มสร้างงานจิตรกรรมจากรูปร่างและเรื่องราวของมนุษย์ จากนั้นนำเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของสังคมไทยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาสร้างสรรค์ โดยแสดงออกสู่รูปแบบศิลปะแนวสื่อผสม (Mixed media)
korat_art
ต่อเนื่องมาพัฒนาผลงานสร้าง สรรค์ไปสู่รูปแบบศิลปะเชิงความคิดแนวจัดวางใช้วัสดุหลากหลาย อาทิ ไม้ เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม ผ้า พลาสติก เครื่องปั้นดินเผา และวัสดุอื่น ๆ ทั้งวัสดุเหลือใช้ วัสดุสำเร็จรูป ฯลฯ สร้างงานสื่อผสมร่วมกับกระบวนการ   ทางจิตรกรรม ผลงานศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ  และนานาชาติ รวมถึงตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค์ศิลปะได้ถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้แก่ เด็กและเยาวชน ตลอดจนวงการวิชาการด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง.

 

ที่มา:http://www.dailynews.co.th/article/1547/177755

 

Go to top